logo-nke-białe

Studia to nie tylko nauka - to dużo więcej...

Chcesz coś więcej niż tylko zaliczać kolejne przedmioty? Świetnie trafiłeś, razem z nami zdobędziesz wiedzę, której nie ma w książkach i przy okazji będziesz się świetnie bawił.

CIEKAWE OSOBY

Spotkasz je właśnie u nas. Studenci z pomysłami i pasją, zawsze gotowi do działania.

WYDARZENIA

Nie samym piwem student żyje, a razem z nami będziesz mógł organizować konferencje naukowe.

WYZWANIA

U nas będziesz mógł się sprawdzić. Organizowane przez nas wydarzenia będą ku temu idealną okazją.

Jak dołączyć? Wystarczy, że policzysz do dwóch!

logo nke solo
1

Zastanów się co możesz wnieść.

2

Wiesz już co? Wspaniale! Pisz do nas!

Kim jesteśmy?

ludiej

Zrzeszamy studentów z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ze względu na charakter koła są wśród nas głównie osoby z tego ostatniego kierunku. Zajmujemy się organizacją warsztatów, konferencji studenckich i promowaniem nauki ekonomii. Koło jest dla nas platformą do rozwoju, czy to poprzez pomoc w tworzeniu wydarzeń, w kontaktach z potencjalnymi sponsorami, czy też poprzez udział w wykładach dodatkowych.

STATUT

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Naukowe Koło Ekonomistów, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim oraz niniejszego statutu.

§ 2

Koło działa przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 3

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

§ 4

1. Koło może używać znaku graficznego. Wzór znaku graficznego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2. Koło może używać pieczęci wg zatwierdzonego przez Zarząd Koła wzoru.

ROZDZIAŁ II. CELE KOŁA I ICH REALIZACJA

§ 5

Celami Koła są:
1) Rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rzeczywistości gospodarczej.
2) Inicjowanie i wspieranie pracy naukowej i badawczej, twórczej i samokształceniowej w środowisku studenckim.
3) Popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła.
4) Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
5) Promowanie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Uczelni.

§ 6

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie i udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach naukowych o tematyce odpowiedniej do celów Koła, obozach naukowych i wyjazdach o charakterze studyjnym oraz uczestniczenie w podobnych organizowanych przez inne ośrodki naukowe.
2) Organizowanie spotkań i dyskusji.
3) Podejmowanie i prowadzenie przez Członków Koła prac badawczych z zakresu nauk ekonomicznych.
4) Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi oraz z podmiotami gospodarczymi, instytutami i ośrodkami badawczymi.
5) Prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE KOŁA

§ 7

Członkowie Koła dzielą się na Członków Zwyczajnych, Członków-Doktorantów i Członków Honorowych.

§ 8

1. Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego, niezależnie od formy studiów, zainteresowany pogłębianiem swej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych, deklarujący chęć czynnego uczestnictwa w realizacji celów Koła, uznający Statut Koła.
2. Nabycie członkostwa w Kole następuje wskutek uchwały Zarządu Koła, akceptującej pisemną deklarację członkowską. Akceptacja deklaracji członkowskiej następuje po upływie miesięcznego okresu próbnego.
3. Członek Zwyczajny Koła ma prawo:
1) uczestniczenia w pracach i programach realizowanych przez Koło;
2) korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy naukowych będących w dyspozycji Koła na zasadach określonych przez Zarząd;
3) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem głosu;
4) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła;
5) zgłaszania wniosków i zapytań pod adresem władz Koła oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Koła. 4. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
2) przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał władz Koła;
3) dbać o dobre imię Koła.
5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje:
1) z powodu utraty statusu studenta Uniwersytetu Wrocławskiego;
2) na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu;
3) na skutek uchwały Zarządu Koła, ogłoszonej na spotkaniu Koła.
6. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła Członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 9

1. Członkiem-Doktorantem może zostać każdy uczestnik studiów doktoranckich deklarujący chęć realizacji celów Koła. Procedura nabycia członkostwa jest opisana w § 8 ust. 2.

2. Członek-Doktorant ma prawo:
1) uczestniczenia w pracach i programach realizowanych przez Koło;
2) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosu;
3) zgłaszania wniosków i zapytań pod adresem władz Koła oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Koła.

3. Członek-Doktorant ma obowiązki takie same jak Członek Zwyczajny, opisane w § 8 ust. 4.

4. Członkowie-Doktoranci tworzą Sekcję Doktorantów Koła, i wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sekcji.

5. Przewodniczący Sekcji pełni funkcję doradczą względem Zarządu Koła. Do obowiązków Przewodniczącego Sekcji należy:
1) informowanie Władz Koła oraz Opiekuna Naukowego o działaniach Sekcji;
2) koordynowanie prac Sekcji.

6. Utrata statusu Członka-Doktoranta następuje na skutek utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich lub na skutek zdarzeń wymienionych w § 8 ust. 5 pkt 2 i 3.

§ 10

1. Członkiem Honorowym Koła może zostać osoba specjalnie zasłużona dla Koła.
2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub Opiekuna Naukowego Koła.

3. Członkowie Honorowi:
1) mogą brać udział w pracach Koła;
2) służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła.

4. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest dożywotnio.

§ 11

Zarząd Koła może nadać osobie, grupie osób lub instytucji tytuł „Przyjaciela NKE”, według trybu określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego statutu – Regulaminu przyznawania tytułu „Przyjaciela NKE”

§ 12

Zarząd Koła prowadzi i udostępnia na życzenie „Listę Członków Koła”.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE KOŁA

§ 13

Do Władz Koła należą:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni.

2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków wybierają Przewodniczącego Zebrania, który prowadzi jego obrady.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) ustalanie ogólnego kierunku działalności Koła;
2) wybór prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu;
3) odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków;
4) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Koła i udzielenie mu absolutorium. W przypadku nie uzyskania przez Zarząd absolutorium, członkowie Zarządu nie mogą ponownie ubiegać się o funkcję w Zarządzie Koła;
6) nadawanie tytułu Członka Honorowego;
7) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła;
8) uchwalanie zmiany Statutu Koła;
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła przy końcu kadencji nie później jednak niż 30 października.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Koła:
1) na skutek uchwały Zarządu;
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Koła lub Opiekuna Naukowego, w ciągu 14 dni od przedstawienia wniosku Zarządowi.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Koła. Głosowanie jest jawne, chyba że dotyczy wyborów albo gdy tajności głosowania zażąda którykolwiek z Członków Koła. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków więcej niż 50% Członków Koła, Zarząd Koła zwołuje w ciągu 14 dni od terminu pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków ponowne Walne Zgromadzenie Członków, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. O takiej ewentualności Zarząd jest zobowiązany zawiadomić Członków Koła w informacji o Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 15

1. Zarząd Koła składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków skład Zarządu może być poszerzony o sekretarza lub/i skarbnika.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. Przy parzystej liczbie członków zarządu i równym podziale głosów – decydujący głos ma Prezes.

3. Do obowiązków Zarządu należy:
1) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
2) organizowanie i kierowanie działalnością Koła;
3) przygotowanie planu pracy naukowej na czas kadencji w konsultacji z Opiekunem Naukowym;
4) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Koła;
5) prowadzenie spisu dochodów i wydatków Koła i udostępnianie jego kopii na życzenie każdego Członka Koła lub Opiekuna Naukowego;
6) informowanie członków Koła o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z działalnością Koła;
7) przyjmowanie nowych Członków Zwyczajnych Koła;
8) organizowanie wyborów do władz Koła zgodnie z § 14 ust. 5 i 6;
9) w dniu wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków przedstawić raport z działalności Koła. Raport ten ustępujący Prezes Koła składa Dyrektorowi Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Opiekunowi Naukowemu; 10) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
11) prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z działalnością Koła.
4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

5. Zarząd Koła wybierany jest spośród Członków Zwyczajnych Koła.

6. Zarząd lub Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani podczas kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

7. Nowy Zarząd obejmuje urząd z chwilą ogłoszenia wyników głosowania.

ROZDZIAŁ V. KOMISJA REWIZYJNA

§ 16

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby. Procedura wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej jest taka sama jak procedura wyboru i odwołania prezesa Zarządu.

2. Nie można być członkiem Komisji Rewizyjnej i jednocześnie członkiem Zarządu.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawdzanie zgodności działań Zarządu z postanowieniami Statutu Koła, w szczególności przynajmniej raz w roku lub na wniosek Opiekuna Koła, w celu przeprowadzenia kontroli rachunkowości, stanu inwentarza i majątku Koła;
2) przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu;
3) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4. W razie wykrycia nadużyć, Komisja winna zawiadomić o tym natychmiast Opiekuna Naukowego Koła.

5. Wszelkie decyzje Komisja podejmuje większością głosów.

6. Wszyscy członkowie Komisji są sobie równi.

7. Komisja ma dostęp do wszystkich dokumentów Koła.

ROZDZIAŁ VI. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

§ 17

1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Kandydat na Opiekuna Naukowego jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków i zatwierdzany przez Radę Naukową Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

4. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy ogólny nadzór nad realizacją planu pracy naukowej Koła.

5. W razie nieusprawiedliwionego lub permanentnego niewywiązywania się Członka Zarządu ze statutowych lub powierzonych mu zadań, Opiekun Naukowy Koła może zwrócić się do Zarządu Koła celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i odwołania Członka Zarządu z pełnionej funkcji, stosując odpowiednio przepisy § 14 ust. 6 pkt 2 i § 15 ust. 6.

6. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.

7. W razie uzasadnionych potrzeb Opiekun może zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia kontroli finansowej zrealizowanego przez Koło projektu, jednak nie częściej niż raz na kwartał.

8. Jeśli regulacje Uniwersytetu Wrocławskiego tego wymagają, Opiekun uprawomocnia decyzję Zarządu Koła poprzez sygnowanie dokumentu własnym podpisem.

9. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

10. Zmiana Opiekuna Naukowego może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu Koła. Odwołanie dotychczasowego Opiekuna musi być poparte ogłoszeniem nowej kandydatury dotyczącej tej funkcji, potwierdzonej przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych. Szczegółową procedurę zmiany Opiekuna Naukowego przewiduje Regulamin rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

ROZDZIAŁ VII. MAJĄTEK KOŁA

§ 18

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła oraz funduszy przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Władze Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

3. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

ROZDZIAŁ VIII. ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 19

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 Członków Zwyczajnych Koła.

2. Pozostałe przypadki zawieszenia działalności i rozwiązania Koła przewiduje Regulamin rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Do uchwalenia zmiany Statutu wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Koła.

§ 21

Uchwały Władz Koła mogą być uchylone przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, w przypadku ich niezgodności z ustawą, Statutem Uczelni lub Statutem Koła.

§ 22

Koło nie posiada osobowości prawnej.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocław, 16 listopada 2010 r. (przyjęcie statutu)

Załącznik nr 1 do statutu NKE – Znak graficzny Naukowego Koła Ekonomistów Załącznik nr 2 do statutu NKE – Regulamin przyznawania tytułu „Przyjaciel NKE”

§ 1

Tytuł „Przyjaciel NKE” może zostać nadany osobie, grupie osób lub instytucji.

§ 2

Tytuł przyznawany będzie sponsorom, patronom oraz partnerom Naukowego Koła Ekonomistów, a także sponsorom, patronom oraz partnerom projektów Koła.

§ 3

Przez sponsora rozumie się osobę, grupę osób lub instytucję, która wsparła Koło lub projekt przez nie realizowany przynajmniej jeden raz. Wsparcie może mieć charakter finansowy, materialny lub usługowy.

§ 4

Przez patrona rozumie się osobę, grupę osób lub instytucję, która objęła swoim patronatem Koło lub jego przedsięwzięcie/projekt przynajmniej jeden raz.

§ 5

Przez partnera rozumie się osobę, grupę osób lub instytucję, która podpisała przynajmniej jedną umowę o współpracy, umowę o partnerstwie lub inną umowę o podobnym charakterze z Naukowym Kołem Ekonomistów.

§ 6

Tytuł może również zostać nadany osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Koła poprzez swoją pomoc w realizacji zadań Koła.

§ 7

Tytuł może zostać nadany na wniosek Opiekuna Koła lub Członka Koła, przez Zarząd Koła w trybie głosowania, przy uzyskaniu większości głosów.

§ 8

Tytuł nadawany jest dla danej osoby, grupy osób lub instytucji poprzez wręczenie imiennego dyplomu przez przynajmniej jednego Członka Zarządu lub Opiekuna Koła.

KONTAKT

Uniwersytecka 22/26,
pokój 211a budynek A,
50-145 Wrocław